Home
L-ahhar tlett servizzi ghas-Sajf 2015
L-ahhar tlett servizzi ghas-Sajf 2015

Il-Hamis 27 t’Awwissu 2015 il-Banda Prekursur kienet mistiedna sabiex tesegwixxi marc fir-rahal t’Ghajnsielem.  Dan ir-rahal jiccelebraw il-festa tal-Madonna ta’ Loreto.  F’dan il-marc kien hemm il-Banda ta’ l-istess rahal, il-Banda San Guzepp li akkumpanjatna f’dan il-marc.  Il-qofol ta’ dan is-servizz intlahaq fil-pjazza principali tar-rahal.

It-tieni festa li niccelebraw fix-Xewkija hija il-Martirju ta’ San Gwann Battista.  U x’tip ta’ celebrazzjonijiet huma minghajr is-sehem tal-Banda Prekursur?  Dawn l-imsemmija festi kienu ikkordinati mill-Kunsill Lokali tax-Xewkija fejn il-Banda Prekursur kienet mistiedna li tesegwixxi marc is-Sibt 29 t’Awwissu 2015.  Il-marc beda minn quddiem il-kazin tas-Socjeta’ u spicca fil-pjazza principali.  Is-Sindku tar-Rahal is-Sur Paul Azzopardi u l-arcipriet Mons Carmelo Mercieca xeghlu l-huggiega tradizzjoni ta’ San Gwann Martri.  
 
l-ahhar servizz muzikali li l-Banda Prekursur ghamlet ghal dan is-Sajf ferm impenjattiv kien fir-rahal tax-Xaghra.  Dawn tal-ahhar jiccelebraw il-festa ta’ Marija Bambina.  Ghal sena ohra gejna mistiedna sabiex nesegwixxu il-marc ta’ filghodu f’Jum il-Festa filghodu jigifieri fit-8 ta’ Settembru.  Il-Banda Beland taz-Zejtun kienet it-tieni Banda mistiedna f’dan il-marc tal-Hdax.  Ghal dan il-marc il-Banda kienet taht id-direzzjoni tal-Assistant Surmast Mro Mark Gauci.  
 
{artiklu: Joseph Vella, ritratti: M'angelo Camilleri} 
 
3_servizzi_1.jpg
3_servizzi_2.jpg
3_servizzi_3.jpg
3_servizzi_4.jpg
3_servizzi_5.jpg
3_servizzi_6.jpg
3_servizzi_7.jpg
3_servizzi_8.jpg
3_servizzi_9.jpg
3_servizzi_10.jpg
3_servizzi_11.jpg
3_servizzi_12.jpg
3_servizzi_13.jpg
3_servizzi_14.jpg
3_servizzi_15.jpg
3_servizzi_16.jpg
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 241