Home
Jum ix-Xewkija 2014 - Programm Muzikali
Jum ix-Xewkija 2014 - Programm Muzikali
 
Il-Kunsill Lokali tax-Xewkija ghal sena ohra organizza diversi attivitajiiet kommemorattivi ta' Jum ix-Xewkija 2014.  Fost dawn l-attivitajiet kien hemm skjedat li jittella' programm muzikali, u il-Kunsill tax-Xewkija b'mod awtomatiku ghazel li jistieden lis-Socjeta' Filarmonika Prekursur tax-Xewkija.  L-impenn biex jittella' dan il-programm varjat beda xhur ilu fejn is-Surmast Direttur Mro Anthony Borg, Bandisti u Kumitat konna niltaqghu kull gimgha biex nipruvaw il-bicciet muzikali.
 
Bhal kull sena l-programm beda billi bl-innijiet rispettivi taghhom taghjna tisliba lix-Xewkija u lil Ghawdex.  Isegwi kien imiss hames bicciet muzikali ohra u bdejna b' ' Sousa on Parade' xoghol muzikali ta' John Philip Sousa u arrangament ta' K.Palmer. ' Italian Festival' kienet it-tieni bicca muzikali maghzula ghal dan il-programm u tikkonsisti minn tlett bicciet muzikali li Glenn Osser gharaf li jamalgamahom f'dan l-arrangament.  Dawn l-imsemmija tlett bicciet muzikali huma: 'Summertime in Venice', 'Love Theme from 'La Strada' ' u 'Anema E Core'.  
Minn xoghol muzikali Taljan qlibna ghal dak Ghawdxi fejn Mro Antoine Mercieca ghal sena ohra ikkompona muzika originali ghas-Socjeta' Filarmonika Prekursur li iggib l-isem 'Changes Per Solo Clarinet'.  Kif jidnika t-titolu din il-muzika tirrekjedi li jindaqq solist fuq il-Klarinet u dan ma kien hadd hlief is-Sur Joseph Vella bandist prodott tas-Socjeta' Filarmonika Prekusur.  L-ahhar zewg bicciet muzikali kien il-Valse 'Voices of Spring' tal-kompozitur celebri Johann Strauss u 'Canta Napoli' fuq arrangement ta Fernando Francia, fejn dan tal-ahhar ikkombina diversi diski Naplitani ma xulxin bhal: 'O Sole Mio', 'Comme Facette Mammeta', 'Torna A Surriento' u 'Lili Kangy'.
 
Il-Kunsill Lokali tax-Xewkija din is-sena stieden u onoratna bil-prezenza taghha l-President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca flimkien mar-ragel taghha, fost nies distinti ohra bhal Ministru ghall-Ghawdex Dr Anton Refalo.  Dawn iz-zewg personalitajiet ghamlu d-diskors rispettiv taghhom flimkien mas-Sindku tax-Xewkija s-Sur Paul Azzopardi.  F'din is-serata bhal kull sena jigi ippremjat persuna, maghruf bhala 'Premju Gieh ix-Xewkija 2014' fejn din il-persuna tkun wetqghet xoghol ghal komunita' matul is-snin u mhux biss f'dik is-sena li tkun ha tispicca.  Din is-sena kien imiss lill Bandist, Arkivist, u Delegat tas-Socjeta' Filarmonika Prekursur is-Sur Michelangelo Camilleri.  Dan tal-ahhar zgur jisthoqlu dan il-premju ghax-xoghol bla waqfien li jwettaq fi hdan il-Banda Prekursur.  Prosit Kalanc ghax-xoghol li taghmel!  Ta' min jinnota li ghat-tieni sena konsekuttiva dan il-Premju gie moghti lil persuna mill-kamp muzikali tal-Banda tax-Xewkija fejn is-sena l-ohra gie moghti lil President tas-Socjeta' is-Sur Louis Vella.  Matul il-kors tas-serata gew imqassma diversi rigali lit-tfal Xewkin mis-Sindku flimkien ma shabu l-Kunsilliera.  Il-programm gie maghluq bl-Innu lill-Banda Prekursur u fl-ahhar u mhux l-inqas bl-Innu Malti.   
 

  .xewkija_14_.1.jpg
 
.xewkija_14_.2.jpg
 
.xewkija_14_.3.jpg
 
.xewkija_14_.4.jpg 
.xewkija_14_.5.jpg 
.xewkija_14_.6.jpg
 
.xewkija_14_.7.jpg
.xewkija_14_.8.jpg
.xewkija_14_.9.jpg
.xewkija_14_.10.jpg
.xewkija_14_.11.jpg
.xewkija_14_.12.jpg
.xewkija_14_.13.jpg
.xewkija_14_.14.jpg
.xewkija_14_.15.jpg
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 213