Home
Jum memorabli ghall-parrocca tax-Xewkija Ghawdex
Jum memorabli ghall-parrocca tax-Xewkija Ghawdex

Il-parrocca tax-Xewkija Ghawdex, l-ewwel parrocca fil-gzira Ghawdxija mwaqqfa ‘l barra mill-matrici nhar is-27 ta’ Novembru 1678, sehh avveniment li f’dan ir-rahal ilu ma jsehh ghal aktar minn erbghin sena.  

Nhar il-Hadd 8 ta’ Novembru 2015 ix-Xewkija laqghet fostha l-pussess tal-hmistax –il raghaj spiritwali tal-komunita, is-sitt Arcipriet tal-parrocca tax-Xewkija, Mons Daniel Xerri.  Ic-ceremonja tal-pusses tal-arcipriet bdiet kmieni wara nofs in-nhar fejn diversi sidien tal-muturi assistew lil Dun Daniel mir-residenza tieghu gewwa r-rahal tax-Xaghra ghal rahalna.  Qabel telaq mill-konfini tar-rahal twelidu, huwa ghamel ftit mumenti jitlob fIl-Kolleġġjata-Bażilika Santwarju tat-Twelid ta' Marija Bambina tax-Xaghra.  

Appena l-wasla tieghu fix-Xewkija, beda korteo minn tarf Triq Indipendenza lejn Pjazza San Gwann Battista fejn kien akkumpanjat mill-Banda Prekursur tax-Xewkija  u mill-Banda Victory tax-Xaghra.  Dawn it-tnejn daqqew Massband tul it-triq kollha.  Hekk kif il-Baned flimkien mal-Arcipriet waslu quddiem ir-residenza il-gdida tal-istess Arcipriet, l-Ghaqda Armar Xewkija ghogobha tirregala bandiera b’simbolu tal-Battista li giet imtella’ fuq id-Dar tal-Arcipriet fost l-Innu Marc iddedikat lil San Gwann l-Ghammiedi.  Din l-bandiera kienet fuq disinn u pittura tal-artist Xewki Keith Hili.

Mall-wasla tal-Korteo fil-pjazza, l-arcipriet il-gdid gie milquh mill-Eccelenza Tieghu Isqof Mario Grech bid-daqq tal-Innu tal-Papa. Wara l-Isqof flimkien mall-Arcipriet il-Gdid fethu l-bieb tal-knisja akkumpanjati mill-gemgha kbira numeruza.   Wiehed  seta’ jinnota kemm il-poplu Xewki kkonkora bi hgaru u specjalment il-prezenza taz-zghazagh kienet tinhass ferm.  

Il-Kumitat tas-Socjeta Filarmonika Prekursur nhar it-Tlieta 10 ta' Novembru iltaqa’ mal-Arcipriet il-gdid Mons. Daniel Xerri fejn laqghana b'merhba kbira. L-Arcipriet aprezza verament it-taghlim tal-banda fejn anke amlilna kuragg inheggu aktar tfal u zghazagh jitghalmu xi strument tal-banda.  L-Arcipriet inghata wkoll inkwadru b'incinzjoni mahdum minn artist Ghawdxi Justin Falzon li turi lill-Battista jghammed lil Kristu.
 
arc_1.jpg
arc_2.jpg
arc_3.jpg
arc_4.jpg
arc_5.jpg
arc_6.jpg
arc_7.jpg
arc_8.jpg
arc_9.jpg
arc_10.jpg
arc_11.jpg
arc_12.jpg
arc_13.jpg
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 242